Khách sạn 3 sao Quảng Bình

Danh sách khách sạn 3 sao Quảng Bình
Khách sạn Tân Bình
Địa chỉ: 04 Lê Văn Hưu - TP Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3812999

Khách sạn Sunrise
Địa chỉ: 89 Trương Pháp - TP Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3810666; 3813999

Khách sạn Luxe
Địa chỉ: 55 Trương Pháp - TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3845959