khách sạn PHÚC YÊN

Danh sách khách sạn tại Phúc Yên tỉnh Vĩnh Phúc
Khách sạn Ngọc Hà
Địa chỉ: Phường Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211 3875679
2 sao

Khách sạn Phú Hưng
Địa chỉ: Thôn Khả Do, Phúc Yên, Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211 3856004
2 sao

Khách sạn Hưng Hải

Địa chỉ: Khu A Hồ Đại Lải, Phúc Yên, Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211 3856013
2 sao

Khách sạn Linh
Địa chỉ: Khu A Hồ Đải Lải, Phúc Yên, Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211 3856356
2 sao

Khách sạn Thái Sơn
Địa chỉ: Khu A Hồ Đại Lải, Phúc Yên, Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211 3856308
2 sao
Khách sạn Hoa Mai
Địa chỉ: Khu A Hồ Đại Lải, Phúc Yên, Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211 3856076
2 sao

Khách sạn Mê Linh
Địa chỉ: Khu A Hồ Đại Lải, Phúc Yên, Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211 3856021
1 sao

Khách sạn Hoàng Phương
Địa chỉ: Tiền Châu, Phúc Yên, Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211 3533333
1 sao

Khách sạn Sen Vàng

Địa chỉ: Đại Lải – Thị xã Phúc Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211 3856868
2 sao

Khách sạn Tứ Anh
Địa chỉ: 61 đường Hùng Vương, Phúc Yên, Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211 3548668
1 sao

Khách sạn Thanh Long

Địa chỉ: Số 2 Phố Hùng Vương, Phúc Yên, Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211 3869086


Khách sạn Xuân Hòa
Địa chỉ: Xuân Hòa, Phúc Yên, Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0211 3863053

Khách sạn Love
Địa chỉ: Phúc Yên – Vĩnh Phúc
Điện thoại: 0948268268