Khách sạn tại Thanh Thủy Phú Thọ

Danh sách khách sạn, resort tại Huyện Thanh Thủy Tỉnh Phú Thọ

Tre Nguồn Resort
Địa chỉ : Khu 3 TT Thanh Thủy
Huyện Thanh Thủy - Phú Thọ
Điện thoại : (0210) 3686 786


Thanh Thuỷ Health Resort
Địa chỉ : Thị trấn Thanh Thủy
Huyện Thanh Thuỷ - Phú Thọ
Điện thoại: (0210) 387 7473