khách sạn VIỆT TRÌ

Danh sách khách sạn tại Việt Trì Phú Thọ

Khách sạn Công Đoàn
Địa chỉ: 1504 đường Hùng Vương, thành phố Việt Trì
Điện thoại : 0210 3848 253 ‎

Khách sạn Công Đoàn Plaza
Địa chỉ: 1594 Hùng Vương, Việt Trì, Phú Thọ
Điện thoại : 0210 3856 567

Khách sạn Cầu Tây
Địa chỉ: Khu 4, xã Vân Phú, Việt Trì, Phú Thọ
Điện thoại : 0210 3857757

Khách sạn Hà Nội

Địa chỉ: 2191 Đại lộ Hùng Vương, Việt Trì, Phú Thọ
Điện thoại : 0210 384 9950

Khách sạn Hoàng Long

Địa chỉ: Phường Vân Cơ, Việt Trì, Phú Thọ
Điện thoại : 0210 385 1493

Khách sạn Hồng Ngọc II
Địa chỉ: 938 Hùng Vương, Thọ Sơn, Việt Trì, Phú Thọ
Điện thoại : 0210 3862 026 ‎

Khách sạn Hương Giang
Địa chỉ: Phường Vạn Phú, Việt Trì, Phú Thọ
Điện thoại : 0210 3854 760 ‎
Khách sạn Phương Nam
Địa chỉ: 1948 Đại lộ Hùng Vương, Việt Trì, Phú Thọ
Điện thoại : 0210 384 5125

Khách sạn Sông Hương
Địa chỉ: 2375 Đại lộ Hùng Vương, Việt Trì, Phú Thọ
Điện thoại : 0210 384 8986

Khách sạn Bảo Châu
Địa chỉ: Quốc lộ 2A, Việt Trì, Phú Thọ
Điện thoại : 093 613 32 97

Khách sạn Phương Nam
Địa chỉ: 1498 Hùng Vương, Việt Trì, Phú Thọ
Điện thoại : 0210 3845 125 ‎

Khách sạn Khánh Linh
Địa chỉ: 2094 Đại lộ Hùng Vương, Việt Trì, Phú Thọ
Điện thoại : 0210 384 6872

Khách sạn Sông Lô
Địa chỉ: Trần Phú, Việt Trì, Phú Thọ
Điện thoại : 0210 3846 318

Khách sạn Hồng Ngọc

Địa chỉ: 1482 Hùng Vương, Việt Trì, Phú Thọ
Điện thoại : 0210 3844 513 ‎