khách sạn VĨNH LONG

Danh sách khách sạn Vĩnh Long

Khách sạn Thái Bình
Địa chỉ: 53/9 Phạm Thái Bường, TP. Vĩnh Long
Điện thoại : (070) 3833214

Khách sạn An Bình

Địa chỉ: 3 Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, TP. Vĩnh Long
Điện thoại : (070) 3282514

Khách sạn Cửu Long

Địa chỉ: Số 01 đường 1/5, Phường 1, TP. Vĩnh Long
Điện thoại : (070) 3823656

Khách sạn Hoàng Hảo

Địa chỉ: 234A Ấp Tân Vĩnh Thuận, Tân Ngãi, TP. Vĩnh Long
Điện thoại : (070) 3816848

Khách sạn Nam Phương

Địa chỉ: 11 Lê Lợi, P.1, TP. Vĩnh Long
Điện thoại : (070) 3822226

Khách sạn Hương Hạnh

Địa chỉ : 33/6 Mậu Thân, TP. Vĩnh Long
Điện thoại : (070) 3822 205/ 2219 68

Khách sạn Hương Mai

Địa chỉ : 33/15A Phạm Thái Bường, TP. Vĩnh Long
Điện thoại: (070) 3825 761

Khách sạn Trường An

Địa chỉ: Quốc lộ 1, xã Tân Ngãi, TP. Vĩnh Long
Điện thoại : (070) 382 3161

Khách sạn Ngũ Long

Địa chỉ : 34 Trưng Nữ Vương, Phường 1, Tp Vĩnh Long
Điện thoại : 070 3827147

Khách sạn Ngọc Trâm
Địa chỉ : 1/4 đường 30/4, Phường 1, Tp Vĩnh Long
Điện thoại : 070 3836867

Khách sạn Ngọc Trang
Địa chỉ : 18 Hùng Vương, Phường 1, TP. Vĩnh Long
Điện thoại : 070 3832581

Khách sạn Lạc Long
Địa chỉ : 2G Hùng Vương, Phường 1, TP. Vĩnh Long
Điện thoại : 070 3822099

Khách sạn Phụng Hoàng
Địa chỉ : Số 2H Hùng Vương, Phường 1, Tp Tp Vĩnh Long
Điện thoại : 070 3825185 – 0939 205932
Khách sạn Phụng Hoàng 1
Địa chỉ : 2H Hùng Vương, Phường 1, TP. Vĩnh Long
Điện thoại : 070 3825185

Khách sạn Phượng Hoàng
Địa chỉ : 2R Hùng Vương, Phường 1, TP. Vĩnh Long
Điện thoại : 070 3822156

Khách sạn Vân Trang
Địa chỉ : 3D Hưng Đạo Vương, Phường 1, TP. Vĩnh Long
Điện thoại : 070 2220198

Khách sạn Ánh Hồng

Địa chỉ : 1/2 Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, TP. Vĩnh Long
Điện thoại : 070 3912590

Khách sạn Hoa Ngọc
Địa chỉ : 1/6 Hoàng Thái Hiếu, Phường 1, TP. Vĩnh Long
Điện thoại : 070 3822994

Khách sạn Trung Kiên

Địa chỉ : 1/6A Lưu Văn Liệt, Phường 2, TP. Vĩnh Long
Điện thoại : 070 3827916

Khách sạn Phương Thảo

Địa chỉ : 105 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP Vĩnh Long
Điện thoại : 070 3822848

Khách sạn Nhật Tân
Địa chỉ : 60C ấp Tân Hưng, Tân Hòa, TP. Vĩnh Long
Điện thoại : (070) 3815 813

Khách sạn Ngôi Sao
Địa chỉ : 81A Trưng Nữ Vương, Phường 1, TP. Vĩnh Long
Điện thoại : 070 3836151

Khách sạn Tài Nguyên
Địa chỉ : 60/12 Mậu Thân, Phường 3, TP. Vĩnh Long
Điện thoại : 070 3827235

Khách sạn Xuân Hương
Địa chỉ : 245A Phạm Hùng, Phường 9, TP. Vĩnh Long
Điện thoại : 070 823350

Khách sạn Hồng Phượng
Địa chỉ : 286, QL 1A, Ấp Tân Vĩnh Thuận, Xã Tân Ngãi, TP. Vĩnh Long
Điện thoại : 070 3827352

Khách sạn Nguyễn Mai

Địa chỉ : 217B Tân Thạnh, Tân Hội, TP. Vĩnh Long
Điện thoại : 070 815840