Nhà nghỉ Nam Định

Danh sách nhà nghỉ tại thành phố Nam Định

Nhà nghỉ Hà Ninh
Địa chỉ : 439 Trần Nhân Tông, TP. Nam Định
Điện thoại : (0350) 3849 887

Nhà nghỉ Hướng Dương

Địa chỉ : Km1+500- Địch Lễ, Nam Vân, TP. Nam Định
Điện thoại : (0350) 3852 112

Nhà nghỉ Mạnh Dũng
Địa chỉ : Km 3 đường 21B Địch Lễ, Nam Vân, TP. Nam Định
Điện thoại : (0350) 3859 959

Nhà nghỉ Phương Linh
Địa chỉ : Km 3 đường 21B Địch Lễ, Nam Vân, TP. Nam Định
Điện thoại : (0350) 3857 027

Nhà nghỉ Sài Gòn
Địa chỉ : Tổ 13, đường Thái Bình- Phường Lộc Hạ, TP. Nam Định
Điện thoại : (0350) 3637 788

Nhà nghỉ Thanh Sơn
Địa chỉ : 259 Lê Hồng Phong, TP. Nam Định
Điện thoại : (0350) 3645 525