nhà nghỉ QUẢNG BÌNH

Các nhà nghỉ ở Quảng Bình
Nhà nghỉ Hoa Hồng
Địa chỉ: Trương Pháp – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3824 097

Nhà nghỉ 30-4
Địa chỉ: Trương Pháp – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3810363

Nhà nghỉ Kim Long
Địa chỉ: 151 Trương Pháp – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3851590 

Nhà khách Thanh Niên
Địa chỉ: Trương Pháp – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3810447

Nhà nghỉ Lâm Đào
Địa chỉ: 145 Trương Pháp – TP. Đồng Hới
Điện thoại: (052) 3851514 
Nhà nghỉ Mai Hồng 
Địa chỉ: 143 Trương Pháp – TP. Đồng Hới 
Điện thoại: (052) 3851319 

Nhà nghỉ Tứ Linh 
Địa chỉ: 61 Trương Pháp – TP. Đồng Hới 
Điện thoại/Fax: (052) 3821324 

Nhà khách Kiểm lâm 
Địa chỉ: Trương Pháp – TP. Đồng Hới 
Điện thoại/Fax: (052) 3810736 

Nhà khách 359 
Địa chỉ: Trương Pháp – TP. Đồng Hới 
Điện thoại: (052) 3810623
Trang con (1): Nhà nghỉ 30/4
Comments