Phí quảng cáo bằng banner

Phí quảng cáo bằng Banner

Bảng giá quảng cáo có giá trị từ 1.1.2017 đến khi có thông báo mới

1.000.000đồng / 1 năm đồng giá cho các vị trị trên chuyên mục

Bạn có thể mua 1 năm hoặc tối đa 5 năm cho một vị trí banner

Mỗi chuyên mục chỉ có 6 banner quảng cáo

Ví dụ chuyên mục: Khách sạn Nha Trang

3 banner vị trí phía trên
banner top
Và 3 banner vị trí phía dưới

banner footer

Kích thước banner : 300px x 100px

Các banner sẽ được link về website của khách sạn

Khi bạn click vào ảnh trong chuyên mục mà được trỏ về khách sạn thì banner đó đã được mua

Nếu khách sạn của bạn chưa có web bạn có thể đăng ký tạo một page trên http://hotelviet.vn