Khách sạn Hải Dương

Giới thiệu các khách sạn tại Hải Dương

Khách sạn Bảo Minh


Địa chỉ : Lôi Động, TX .Chí Linh, Hải Dương

Điện thoại: (0220) 3885883