Khách sạn Móng Cái

Khách sạn Biển Bắc Móng Cái

4 sao

Địa chỉ: Phường Trần Phú - Thành phố Móng Cái

Điện thoại: (0203) 3886222